قطعات لاستیکی

قطعات پرسی

تولید سایر قطعات لاستیکی نظیر انواع
گردگیرها، اورینگ ها، واشرها، قطعات
لاستیک فلز در این شرکت انجام
می گردند.

طراحی سایت