پایین ایسوزو ۵ تن ایسوزو

مشخصات فنی

پایین ایسوزو ۵ تن ایسوزو

100,000

20 در انبار