ریتاردر بزرگ اسکانیا

مشخصات فنی

ریتاردر بزرگ اسکانیا

100,000

20 در انبار